De MEQ CHANGE aanpak in 9 stappen

MEQ CHANGE werkt op een constructieve en heldere manier. Wij zoeken altijd naar integrale oplossingen. Wij werken doorgaans volgens een stappenplan, dat de rode draad door onze dienstverlening vormt. Vanuit deze werkwijze behandelen wij elke situatie met een aanpak op maat, omdat we ervan overtuigd zijn dat geen probleem hetzelfde is.

STAP 1: Globale probleemstelling
MEQ CHANGE onderzoekt de aanleiding om een situatie te veranderen cq te  verbeteren.

STAP 2: Analyse van huidige interne/externe omgevingsfactoren
MEQ CHANGE brengt in een SWOT-analyse snel en doelgericht de huidige interne en externe situatie in kaart.

STAP 3: Ontwikkelen van Visie en Strategie van de organisatie 
In nauwe samenwerking  met opdrachtgever en medewerkers stelt MEQ CHANGE de gewenste situatie vast. Dat doen we door de visie, doelstellingen en strategie van de organisatie te beschrijven. Hierin is ook aandacht voor de diverse afdelingen en de individuele medewerkers. Vervolgens stellen we de haalbaarheid van deze gewenste situatie vast op basis van het in stap twee gemaakte swot-beeld.

STAP 4: Opstellen CHANGE-plan
Nadat een haalbare gewenste situatie is vastgesteld, maakt MEQ CHANGE een plan van aanpak met daarin praktische, haalbare en meetbare doelstellingen.

STAP 5: Vaststellen meest effectief in te zetten CHANGE-instrument
In het plan van aanpak zijn diverse middelen beschreven om de gewenste situatie te bereiken. In stap vijf onderzoekt MEQ CHANGE welke van deze middelen het meest effectief zijn.

STAP 6: Doelgericht uitvoeren van actieplan
Op basis van het denkwerk uit de eerdere stappen, gaan we in stap 6 concreet aan de slag. De medewerkers krijgen de opdacht het plan van aanpak uit te voeren. MEQ CHANGE begeleidt dit proces en zorgt ervoor dat de uitvoering leidt tot aantoonbare verbetering van de competenties (kennis, inzicht, gedrag, vaardigheden) van de organisatie, het team en de individuele medewerker.

STAP 7: Toepassen en verankeren in de praktijk
Om te voorkomen dat een organisatie weer terugvalt in het oude patroon, ondersteunt MEQ CHANGE de medewerkers en de leidinggevenden bij de toepassing, implementatie en verankering van de veranderingen in de organisatie in de praktijk van alledag.

STAP 8: Terugkoppelen en bijsturen
Deze achtste stap hoort eigenlijk niet thuis in dit chronologische stappenplan, omdat dit een steeds terugkerende activiteit bevat. De adviseurs van MEQ CHANGE koppelen regelmatig de voortgang van het veranderingsproces terug aan de opdrachtgever en sturen bij waar nodig.

STAP 9: Adviseren voor de continuering van de behaalde resultaten
Na afloop van een veranderingsproces waarbij wij u van dienst zijn geweest, kunt u een beroep doen op de MEQ CHANGE service. Waarnodig en gewenst ondersteunen wij u bij het wegstrijken van de laatste rimpels die de veranderingssituatie nog teweeg brengt.