Kwaliteitsverbetering


Opbrengstgericht werken met de 4 S - kwaliteitsmethodiek

"Van Shock naar Spirit van Sturing naar Succes"


Shock

Uw school heeft zo juist een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) achter de rug. Misschien tegen de verwachting in, is het een onvoldoende geworden! Dat komt hard aan bij u en uw team. Zo’n bericht is niet goed voor het moraal van uw mensen. Teleurstelling en gelatenheid maken zich van hen meester. De school bevindt zich in een shock toestand. U krijgt twee jaar de tijd om die onvoldoende weg te werken. Een zware klus!

Naast uw eigen inzet, zoekt u een externe partner die samen met u praktisch en resultaatgericht aan de slag gaat om de achterstand weg te werken. MEQ CHANGE heeft die ervaring en is uw partner om die deadline over twee jaar te bereiken!


Spirit

Na kennismaking en globale probleemdefiniëring, gaan we aan de slag met de sterkte / zwakte analyses. Naast school - en inspectiegegevens, gebruiken we de krachtige MEQ Matrix (een integraal analyse tool) om dieper door te dringen tot de kern van de problemen in het onderwijs, het leerkrachtgedrag en de organisatie.

Op basis van de analyses stellen we een doelgericht Verbeterplan op, dat zich focust op verbetering van Opbrengst Gericht Handelen, waaronder pedagogisch klimaat, de kernvaardigheden het instructiegedrag en het klassenmanagement.

Op een feestelijke bijeenkomst wordt bestuur, school, MR en ouders op een inspirerende wijze geïnformeerd over het wat, hoe en waarom van de gekozen focus en plan van aanpak! Onder positieve druk en met voorbeeld gedrag van bestuur, directie en voortrekkers wordt de aanvankelijke ‘shock’ allengs tot ‘spirit’. Op deze wijze hernieuwd het team haar passie, motivatie en veerkracht.


Sturend

Het Verbeterplan is een resultaatgerichte MEQ matrix aanpak op 3 niveaus: Richten (visie), Inrichten (mens en middelen) en Verrichten (gedrag op de schoolvloer). Door enerzijds sterk te sturen en anderzijds een groot beroep te doen op commitment en motivatie van het team, zijn op korte termijn reeds resultaten te behalen.


Succes

De, tijdens het verbeterproces, behaalde (deel)successen, worden gevierd en uitgedragen naar alle betrokkenen. De beslissende fase is nu succesvol afgewikkeld. Voor de verdere opbouw, continuering en bewaking is het draagvlak gelegd om de kwaliteit binnen 2 jaar op een voldoende te krijgen.