Education

Regelmatig verschijnen er in de media negatieve berichten over de kwaliteit van het onderwijs. Ouders kijken kritischer naar de kwaliteit als ze voor e schoolkeuze staan. Ze willen weten wat de school presteert. En anders kunnen ze gewoon de prestaties van de school op de site van de inspectie terugvinden.

Hoe denkt u zelf over de huidige kwaliteit van het onderwijs op uw school? Houdt u zich permanent scherp met het oog op de kwaliteit van enkele basisvaardigheden, zoals het pedagogisch klimaat, de methodieken, het onderwijsgedrag van de leerkracht en het managen van de zorg?

Bij het verbeteren van de kernvaardigheden kan MEQ CHANGE u praktisch ondersteunen, om het onderwijs op een hoger plan te brengen. Daarbij brengt MEQ CHANGE (samen met u) problemen terug tot de essentie en gaat van daaruit aan de slag met een plan van aanpak. Door enerzijds flink te sturen en anderzijds een beroep te doen op betrokkenheid van het team bij hun eigen veranderingen, zijn op korte termijn reeds resultaten te behalen.


Brede School Ontwikkeling

BREDE SCHOOL / IKC ONTWIKKELING

Situatie

De trend naar brede scholen zet door. Brede scholen zijn er in soorten en maten, afhankelijk van de wijk waarin ze staan en de partners die meedoen. Eén ding hebben ze gemeen: de focus op een optimale ontwikkeling van het kind. Brede school ontwikkeling is een complex management proces waar MEQ CHANGE u uitstekend bij kan helpen.

Opstart: hoe ziet het totaal proces eruit voordat de brede school er staat?

In de kern van de zaak draait het in het hele voorbereidingsproces om: ...identificeren van de partners....   kennismaken en gezamenlijk optrekken....ontwikkelen van visie en doelstellingen....kiezen van het profiel....vaststellen van financiele haalbaarheid.... werken aan het programma aanbod.

Dit proces eindigt met een ondernemingsplan, met daarin alle beschreven doelen en randvoorwaarden. Het plan dient als input voor de projectfase. 

In de projectfase draait het voornamelijk om: ....optuigen van een projectorganisatie....instellen van een samenwerkingsorganisatie voor de uitvoering en het toezicht op de activiteiten....ontwerp van gebouw & locatie....opzetten van een beheersorganisatie om beheers - en exploitatieactiviteiten te kunnen uitvoeren en evalueren....

De projectfase is afgerond wanneer de huisvesting beschikbaar is en beheer & exploitatie zijn geregeld.

de 4 C aanpak van "Coalitievorming via Conceptvorming en Concretisering naar Consolidering"

Met behulp van onze doe(l)gerichte 4 C aanpak bouwen we stap voor stap aan de brede school. De eerste 3C's hebben betrekking op alle voorbereidingen t/m huisvesting en beheer. In de 4e C ondersteunen wij u met de uitvoering op de werkvloer en de verdere professionalisering om de verworvenheden te consolideren.

Doorstart: hoe staat het met de professie van de brede school na een aantal jaren samenwerken?

De basis van de brede school is gelegd, maar er is nog veel werk aan de winkel, wil men van een professionele brede school mogen spreken. Afgezien van uw specifieke vraag, kunnen wij brede scholen met de volgende interventies verder op weg helpen:

 • Leveren van een procesmanager of  co-manager
 • Trainen/coachen van management en medewerkers (visie/doelen,samenwerken, onderhandelen,   timemanagement,  (interne/externe) communicatieve vaardigheden)
 • Keuzeproces brede school profiel en bijpassende schooltijden
 • Brede school en haar plaats in de wijk
 • Samenstellen van combifuncties
 • Opstellen van Ondernemingsplan, (logistieke) Programmaplan, local Marketingplan en Communicatieplan
 • Ontwikkelen van handige instrumenten en checklists ter ondersteuning van het ontwikkel - en uitvoeringsproces
 • Organiseren meetings en workshops (spel opstarten brede school)

Bouw, Huisvesting & Beheer

MEQ CHANGE werkt integraal samen met een collega bureau voor bouwmanagement. Ons gezamenlijk doel is een gebouw te ontwerpen en te realiseren dat naadloos aansluit bij de wensen en behoeften uit het ondernemingsplan.

MEQ CHANGE staat garant voor een hoog rendement op uw investering!


Budgettair Neutraal Opleiden

‘Budgettair Neutraal Opleiden ‘

Op maat gesneden opleiden voor rijkserkende MBO+ en HBO+ certificaten kan budgettair neutraal, door toepassing van de Wet Vermindering Afdracht (WVA).

 • De WVA is een fiscale stimuleringsregeling van de overheid.
 • Voor 2012 bedraagt  dat maximaal € 2.753,- per medewerker per jaar op basis van 36 uur werken per week.
 • Uw bedrijf heeft recht op WVA als u werknemers in dienst heeft die de beroepspraktijk vorming volgen van de MBO-beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of deelnemen aan een niet voltijdse HBO opleiding in duale vorm.
 • Er dient altijd een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (POK of BPV) gesloten te worden voor het volgen van een MBO opleiding om de WVA te mogen toepassen
 • De WVA is bij MBO opleidingen per werknemer 4 jaar toepasbaar en voor HBO 2 jaar.
Als werkgever moet u dan aan twee voorwaarden voldoen:
    - dienstverbanden  van 36  uur of meer
    - 80 uur investeren in uw medewerkers per jaar

Dus bent u bereid 80 uur en € 0,- per medewerker te investeren, lees dan even door over deze financieel interessante aanpak.


Meervoudige intelligentie en Talentontwikkeling

Talent ontwikkeling met meervoudige intelligentie van Gardner

Voor educatief medewerkers van PO, KOV, PSZ en KDV die uitgedaagd willen worden om talenten van kinderen te kunnen herkennen en te stimuleren en meer inzicht willen krijgen in hun eigen talent.

Tijdens deze workshop leert men om meer te denken en doen vanuit talentontwikkeling. Door middel van de 3-gangen van het Talent Menu worden de medewerkers zich bewuster van waar hun eigen krachten liggen en hoe ze bij kinderen talenten kunnen herkennen en stimuleren en wat voor ‘werkvormen' er ingezet kunnen worden.

Onderwerpen

Eigen talent herkennen.

Kenmerken en toepassingsvormen 8 knapheden meervoudige intelligentie Howard Gardner.

Mindset en complimenten geven.

Resultaten

Deze interactieve en praktijk gerichte workshop is bedoeld om u bewuster inzicht te geven in hoe u het talent van kinderen kunt herkennen en stimuleren. En hoe u effectiever uw eigen talent kunt inzetten als educatief medewerker of  leerkracht.

Programma.

3-gangen: Starter - Kern - Afsluiter.

Starter: Bewuster maken van eigen talent. Met enkele opdrachten en sfeermakers wordt u uitgedaagd om hun eigen kwaliteiten te ontdekken.

Bijvoorbeeld ‘Flow writing':

Wat levert het op? Verbazing over hoeveel u wel niet kunt en weet. Een overzicht van dingen die u kunt, successen van uzelf.

Kern: Hoe kunt u bepaalde talenten herkennen en stimuleren? En de rol van mindset.

Op een interactieve manier gaat u in groepjes aan de slag om de 8 knapheden: in kaart te brengen(muziek, beweeg, beeld & ruimte, woord, reken, samen, natuur en zelf). Wat zijn de kenmerken. Hoe herkent u deze sterktes in de kinderen. Welke spellen en activiteiten kunt u de kinderen laten doen om ze uit te dagen en welke niet. En hoe kunt u een koppeling maken naar andere ‘intelligenties'. Door middel van allerlei materialen gaat u verschillende ‘knapboards' maken.

Afsluiter: Na een talentvolle dag wordt de dag passend afgesloten. Uw eigen talentwijsheid vastgelegd op een tegel. Wat betekent talent voor jou? Mooie inspiratie en een aandenken aan deze belevingsvolle talentendag.

Doelgroep

Een ieder die een educatieve functie heeft binnen een basisschool, kinderopvang organisatie, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Groepsgrootte: min. 6 en max. 10 deelnemers

Duur: 1dag


Kwartet Lezen

"...in 10 weken op gemiddeld niveau..."

KWARTET lezen

KwartetLezen is een intensieve ortho-didactische aanpak, ontwikkeld door de Leeskliniek van CED. Met 23 jaar ervaring in diagnostiek en behandeling van leesstoornissen, een begrip in Onderwijsland.

Wat is het te bereiken doel ?

Kwartet Lezen heeft tot doel om de technische leesvaardigheid van de leerling op gemiddeld niveau te
brengen.

Dat komt uit in:

1.Kunnen toepassen van een leesstrategie voor nauwkeurig en vlot lezen.

2.Versterken van het eigen competentiegevoel en van de effectieve leertijd.

3.Bevorderen van zelfstandigheid en zelfcontrole.

Wat is de gedetailleerde aanpak?
 

 • De hoge verwachting uitgesproken naar de leerling stimuleert motivatie.

 • De codatie- en terugzoek strategie zorgt voor snelle opname en terugzoeken uit geheugen.

 • De leestraining vindt plaats bovenop het lezen in eigen klas.

 • Het traject is intensief en bestrijkt een periode van 10 weken.

 • Leesgroepjes van 4  leerlingen (kwartetten).

Week1:   niveau bepaling en ortho-didactisch  startonderzoek.

Week 2 t/m 9: leestraining en begeleiding, 2 lessen van 45 minuten, iedere week .

Week 10: evaluatie onderzoek, meeting van de resultaten en adviezen voor vervolg.

De gedetailleerde aanpak behelst verschillende onderdelen om het technische lezen te bevorderen. Er wordt sterk ingezoomd op de individuele leerling, zodat deze zo optimaal mogelijk kan presteren.

Wat is het resultaat en de meerwaarde?

 • Leesvaasvaardigheid verbetert snel, wat motiverend werkt bij de leerling.

 • De aanpak levert de leerkrachten tijdwinst op.

 • Leerlingen doen succeservaringen op en dat straalt uit op het algehele welbevinden.

 • Leerlingen leren beter samenwerken.

Laatste voordeel

Kwartet Lezen voldoet aan de eisen het Masterplan Dyslexie. Bij onvoldoende vorderingen komt de leerling direct in aanmerking voor dyslexie behandelingen. Dus geen extra tijdverspilling.

Meer informatie en/of een gesprek?

Bel dan naar drs Peter Verschoor, 06-215 47 541 / info@meqchange.nl, of vul het contact formulier in.